PRIVACY POLICY

Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die EFT hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’). Deze policy is eveneens in overeenstemming met de bepalingen voortvloeiende uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “E.F.T.”, met maatschappelijke zetel te 9280 Merelbeke, Lembergsesteenweg 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTW-nummer 0420.592.988 (hierna EFT genoemd).

 • Op wie is deze privacy verklaring van toepassing ?

EFT is als bedrijf en groothandel gespecialiseerd in zowel de import, export, aan en verkoop van decoratieartikelen.EFT is in het kader van haar dienstverlening verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor haar klanten en leveranciers. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

 • Verwerking van persoonsgegevens met de verschillende doeleinden

Met deze privacyverklaring informeren wij U waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie of vragen. Door het gebruik van de EFT website gaat U akkoord met het hieronder beschreven gegevensbeleid.Deze privacy verklaring bevat de verwerking van persoonsgegevens van:

 • (contactgegevens van) klanten en leveranciers;
 • Bezoekers van de websites contact en bestelformulieren op de website;
 • (contactpersonen of) elke andere partij waarmee EFT zaken doet of van plan is zaken te doen (leveranciers, andere handelspartners);

Bij een verwijzing in deze tekst naar website, wordt bedoeld de volgende website; www.eft-vandeputte.be Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden EFT verwerkt en op welke grondslag de verwerking steunt.

 • In het kader van de dienstverlening van EFT worden volgende persoonsgegevens verwerkt voor haar klanten en leveranciers waarbij EFT hoofdzakelijk optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens:
   • Identificatiegegeven van contactpersonen van klanten en leveranciers zoals: naam, voornaam, telefoon – of gsm nummer, e-mailadres;
   • Facturatiegegevens van klanten en leveranciers zoals adresgegevens, BTW-nummer en klantnummer;
 • Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die u met EFT heeft gesloten. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt meer concreet in het kader van de levering op de overeengekomen plaats, alsook in het kader van de facturatie en de opvolging van de betaling van de factuur. EFT steunt de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval op het gerechtvaardigd belang dat het heeft bij de goede en effectieve uitvoering van de overeenkomst.
 • In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website als bezoeker, worden volgende persoonsgegevens verwerkt namelijk uw IP-adres.

EFT verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.In het kader van de bestelformulieren en contactformulieren, op te laden via de website worden volgende persoonsgegevens verwerkt; naam, adres, telefoon – of gsm nummer, e-mail en indien van toepassing specifieke persoonsgegevens verwerkt in het door U overgemaakt bericht in het specifieke veld van het contactformulier.Voor deze verwerking beroept EFT zich op het gerechtvaardigd belang dat EFT heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen.

 • Persoonsgegevens worden verzameld van (contactpersonen of) elke andere partij waarmee EFT zaken doet of van plan is zaken te doen (leveranciers, prospecten, andere handelspartners). Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt, rekening houdend met volgende doeleinden, namelijk het onderhouden van publiek relaties, zorgen voor het verbeteren van de organisatie en de service, direct marketing, marktonderzoek, statistiek en veiligheid. Deze gegevens worden verzameld met het oog op een betere uitvoering van de overeenkomst waarvan u partij bent, ingeval van noodzakelijkheid om in overeenstemming te zijn met wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van EFT als organisatie in het kader van zijn activiteiten.

EFT verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u EFT daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. EFT verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien EFT uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien EFT niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan EFT. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan EFT te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat EFT zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen. Wanneer het noodzakelijk is een vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen voor welbepaalde doeleinden (bijvoorbeeld direct marketing of marktonderzoek) zal enkel de verwerking van persoonsgegevens gebeuren ingeval EFT zulke toestemming heeft verkregen.

 • Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens die door EFT worden bewerkt, worden gedurende een termijn van de contractuele dienstverlening actief bewaard. Na beëindiging van de contractuele dienstverlening worden persoonsgegevens bewaard voor een periode van  1 jaar. ‘tenzij een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is ter indekking van mogelijke rechtsvorderingen 

 • Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die worden verricht en waarbij EFT optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. EFT is als verwerker in het kader van de dienstverlening er eveneens toe gehouden om de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen en voor zover mogelijk, bijstand te verlenen wanneer een persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt,  de rechten, die hij of zij ontleent aan de AVG, uitoefent ten overstaan van de Verwerkingsverantwoordelijke.Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot het volgende e-mail adres: info@eft.telenet.be.U beschikt over de volgende rechten:

 • U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen door een e-mail te richten aan het voorgaande e-mail adres. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.
 • Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader van eigenlijke dienstverlening of in het kader van de bewaring krachtens een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.
 • U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven.
 • Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.
 • Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan EFT vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • De verwerking van persoonsgegevens door EFT gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.
 • EFT doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Klachten: Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail:  commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

 • Doorgifte aan derden

EFT verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving EFT ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan EFT de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.EFT maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht.In de mate van het mogelijke zal EFT u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

 • Veiligheid en vertrouwelijkheid

EFT garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

 • Wijzigingen

EFT behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt EFT alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.